Auteursrichtlijnen

Bijdragen voor of vragen over Cranium stuur je per e-mail naar craniumredactie@pleistocenemammals.com.
De deadlines voor het aanleveren van kopij zijn:
15 februari – zomereditie
15 augustus – wintereditie

Hieronder volgen onze auteursrichtlijnen omtrent de Procedure, Onderwerpen, Taal & Taalgebruik, Vorm, Rubrieken, Aanleverspecificaties, en Referenties.

Procedure

 • Informeer de redactie over de te verwachten bijdrage, zodat hier in de planning rekening mee gehouden kan worden
 • Stuur het manuscript per e-mail naar craniumredactie@pleistocenemammals.com, volgens onderstaande specificaties
 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van de redactie
 • De eerste lezer/redacteur houdt de auteur(s) op de hoogte over de voortgang, de te verwachten publicatiedatum en overlegt eventuele redactionele opmerkingen bij het manuscript om tot een definitieve versie te komen
 • Na redigeren en akkoord van de auteur(s), gaat de definitieve tekst naar de layout, waarna de auteur(s) een proef-PDF ontvangt ter goedkeuring voor publicatie
 • Na publicatie wordt de (eerste) auteur een aantal auteursexemplaren aangeboden, te verdelen met eventuele co-auteurs. Voor de rubriek Wetenschap zijn dat er maximaal 5; voor Ondergrond maximaal 3; en de overige rubrieken zijn op aanvraag en in overleg verkrijgbaar.

Onderwerpen

Cranium accepteert manuscripten over alle pleistocene zoogdieren van alle continenten, en maakt een enkele keer een uitzondering voor aanverwante onderwerpen (zoals pleistocene vogels en vissen, of pliocene vondsten uit Nederland). Bij twijfel over de relevantie van een in te sturen artikel kun je contact opnemen met de redactie.

Cranium accepteert manuscripten met de volgende onderwerpen:

 • Nieuw onderzoek omtrent pleistocene zoogdieren
 • Overzichten van (onderzoek aan) pleistocene zoogdieren of zoogdiergroepen
 • Vindplaatsen met pleistoceen zoogdiermateriaal
 • Collecties met pleistoceen zoogdiermateriaal
 • Pleistocene ecologie
 • Museologie
 • Prepareren/Conserveren
 • Tafonomie
 • Ichnologie/Spoorfossielen
 • Paleokunst
 • Relevante bijeenkomsten, symposia en congressen
 • Relevante publicaties en tentoonstellingen
 • WPZ activiteiten en verenigingsnieuws

Taal & Taalgebruik

De artikelen zijn over het algemeen Nederlandstalig met Engelstalige samenvattingen en onderschriften. Uitzonderingen voor anderstalige artikelen, met Nederlandstalige samenvatting en onderschriften, worden zeker gemaakt. De anderstalige manuscripten, met name Engels, Duits en Frans, worden in principe alleen geaccepteerd van niet-Nederlands sprekende auteurs. Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden. Anderstalige manuscripten dienen door een native speaker (mede)geschreven, dan wel gecontroleerd te worden vóór inzending bij de Craniumredactie.

 • Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van de ik-vorm (zeker in de rubriek Wetenschap)
 • Het gebruik van voet- en eindnoten is niet toegestaan
 • Latijnse soort- en genusnamen moeten altijd cursief
 • Geologische namen als zelfstandig naamwoord moeten met een hoofdletter, behalve wanneer het een bijvoeglijk naamwoord is (Vroeg-Pleistoceen, vroeg-pleistocene)
 • Titels van boeken, tijdschriften, artikelen, tentoonstellingen, e.d. staan in Sentence case en cursief
 • Wij houden de schrijfwijze Maasvlakte 2 aan (dus niet MV2 of Tweede Maasvlakte)
 • Eén falanx en twee falangen is correct Nederlands, phalanx/phalanges is Engels en Latijn
 • Quotes staan cursief “tussen dubbele aanhalingstekens”

Vorm

Artikelen kunnen de volgende vorm hebben:

 • Beschrijvingen
 • Onafhankelijke case studies
 • Rapporten (zoals survey en opgravinsgrapporten)
 • Belangrijk nieuws
 • Verslagen (van activiteiten, musea, boeken, etc.)
 • Mededelingen

Rubrieken

Binnen Cranium worden de volgende rubrieken standaard of regelmatig gebruikt:

 • Oud&Nieuws: nieuwsberichten en mededelingen, voornamelijk vanuit of met betrekking tot de vereniging
 • Wetenschap: resultaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek
 • Ondergrond: achtergrondinformatie over geologische tijdvakken, vindplaatsen, onderzoeksmethoden of pleistocene ecologie
 • Topvondst: beschrijving van een bijzondere vondst of een opmerkelijk verhaal
 • Museum: recensie van een museum of relevante tentoonstelling
 • Boeken: overzicht en recensies van een nieuwe relevante publicaties
 • Collectie: kijkje in de collectie van een WPZ-lid
 • Interview: vraaggesprek met een WPZ-lid
 • Reconstructie: verslag van de reconstructie van een uitgestorven dier of milieu
 • Paleokunst: kleine expositie van het werk van een WPZ-lid
 • Excursie: verslag van een door de vereniging georganiseerde excursie
 • Oproep: vraag om aandacht voor een specifieke locatie of fossiel

Aanleverspecificaties

 • Lever het manuscript aan als platte tekst in een Word document (Word.doc of Word.docx), bij voorkeur in Times New Roman, 12Pt, regelafstand 1, links uitgelijnd
 • Bij elk manuscript in elke rubriek is uiteraard de naam van de auteur van belang, maar verder verschillen de eisen per rubriek enigszins.
  Wetenschap: minimaal één (e-mail)adres van de auteur(s), samenvattingen in NL en Engels, onderschriften in NL en Engels, figuren genummerd overeenkomstig de tekst
  Ondergrond / Topvondst / Collectie / Reconstructie / Excursie / Oproep: Engelse samenvatting, Nederlandse onderschriften, en een teaser (pakkende, samenvattende inleiding)
  Paleokunst: een korte biografie van de kunstenaar
  Museum: gegevens van het museum (naam, openingstijden, entreeprijzen, adres en website), onderschriften in NL en Engels
  Boeken: gegevens van het boek (titel, auteur(s)/editor(s), uitgeverij, jaar van uitgave, hardcover of paperback, aantal pagina’s, ISBN nummer(s)
  Interview: naam geïnterviewde in de titel, teaser (pakkende, samenvattende inleiding)
 • Er zijn geen restricties wat betreft de lengte van het manuscript en het maximaal aantal figuren en/of tabellen. Wel wordt er van de auteur(s) gevraagd contact met de redactie op te nemen als het artikel langer is dan 10 pagina’s en/of meer dan 20 figuren en/of tabellen bevat
 • Figuren en tabellen dienen als aparte bestanden aangeleverd te worden
 • Het beeldmateriaal moet een minimale resolutie van 300 dpi hebben, waarbij tekeningen minimaal 600 dpi, en wordt bij voorkeur als JPG of TIFF aangeleverd
 • De figuren moeten voorzien zijn van onderschriften en bronvermelding (de auteur is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor publicatie)
 • Voor het inzenden van grote bestanden mag gebruik gemaakt worden van WeTransfer, Dropbox of Google Drive
 • Eventuele kaders in de tekst mogen worden aangegeven met *kader aan* en *kader uit* aan begin en eind van de betreffende tekst
 • Alle manuscripten worden door tenminste één redactielid verwerkt

Literatuur

In de tekst
 • Bij 1 auteur: (Achternaam, jaar)
  Voorbeeld: (Mol, 2010)
 • Bij 2 auteurs: (Achternaam & Achternaam, jaar)
  Voorbeeld: (Mol & Post, 2010)
 • Bij 3 of meer auteurs: (Achternaam et al., jaar)
  Voorbeeld: (Mol et al., 2010)
 • Bij websites: gelijk aan gewone referenties
 • Bij citaten: (Achternaam, jaar, p.#)
  Voorbeeld: (Mol, 2010, p.23)
Onder de tekst

De literatuur staat onderaan de tekst, ongenummerd en op alfabetische volgorde van de auteur.
Titels van tijdschriften moeten altijd voluit geschreven worden, dus zonder afkortingen, en met een normaal hoofdlettergebruik (Sentence case).

Artikel
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s) Achternaam, Voorletter(s) Achternaam (jaar) Titel. Titel tijdschrift, nummer, paginanummers.
Voorbeelden:
Hooijer, D.A. (1950) Fossil evidence of Austromelanesian migrations in Malaya? Southwestern journal of anthropology 6, 416-422.
Rabeder, G., M. Hofreiter, M. Stiller (2011) Chronological and systematic position of cave bear fauna from Ajdovska jama near Krško (Slovenia). Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung, Österreichischen Akademie der Wissenschaften 20, 79-86.

Boek
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s), Achternaam (jaar) Titel. Uitgever, plaats.
Voorbeelden:
Mol, D., J. de Vos, R. Bakker, B. van Geel, J.H. Glimmerveen, J. van der Plicht, K. Post (2008) Kleine encyclopedie van het leven in het Pleistoceen: mammoeten, neushoorns en andere dieren van de Noordzeebodem. Veen Magazines, Diemen.
Reumer J.W.F., J. de Vos (Eds.)(1999) Elephants have a snorkel! Papers in honour of Paul Y. Sondaar. Deinsea 7, Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Bundel
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s), Achternaam (jaar) Titel. In: Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s), Achternaam (Ed./Eds.) Titel bundel, pagina’s.
Voorbeeld:
Mol, D., K. Post, J.W.F. Reumer, J. de Vos, C. Laban (2003) Het Gat: Preliminary note on a Bavelian fauna from the North Sea with possible two mammoth species. In: Reumer, J.W.F., J. de Vos, D. Mol (Eds.), Advances in mammoth research; Proceedings of the Second International Mammoth Conference, Rotterdam, 16-20 May 1999, DEINSEA 9, 253 – 266.

Website
Vermijd verwijzingen naar websites zoveel mogelijk.
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s), Achternaam (jaar), Titel artikel, website adres (datum referentiebezoek).
Voorbeeld:
Anoniem (2017), Van der Lijn onderscheiding 2017 voor Remie Bakker, http://pleistocenemammals.com./van-der-lijnonderscheiding-2017-voor-remie-bakker/ (27-2-2017).

Raadpleeg bij twijfel de redactie of voeg een notitie bij je inzending.