Auteursrichtlijnen

Bijdragen voor of vragen over Cranium stuur je per e-mail naar craniumredactie@pleistocenemammals.com.
De deadlines voor het aanleveren van kopij zijn:
15 februari – zomereditie
15 augustus – wintereditie

Hieronder volgen onze auteursrichtlijnen omtrent de Procedure, Onderwerpen, Taal & Taalgebruik, Vorm, Rubrieken, Aanleverspecificaties, en Referenties.

Procedure

 • Informeer de redactie over de te verwachten bijdrage, zodat hier in de planning rekening mee gehouden kan worden
 • Stuur het manuscript per e-mail naar craniumredactie@pleistocenemammals.com, volgens onderstaande specificaties
 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van de redactie
 • De eerste lezer/redacteur houdt de auteur(s) op de hoogte over de voortgang, de te verwachten publicatiedatum en overlegt eventuele redactionele opmerkingen bij het manuscript om tot een definitieve versie te komen
 • Na redigeren en akkoord van de auteur(s), gaat de definitieve tekst naar de vormgever, waarna de auteur(s) een proef-PDF ontvangt ter goedkeuring voor publicatie
 • Na publicatie wordt de (eerste) auteur een aantal auteursexemplaren aangeboden, te verdelen met eventuele co-auteurs. Voor de rubriek Wetenschap zijn dat er maximaal 5; voor Ondergrond maximaal 3; en de overige rubrieken zijn op aanvraag en in overleg verkrijgbaar.

Onderwerpen

Cranium accepteert manuscripten over alle pleistocene zoogdieren van alle continenten, en maakt een enkele keer een uitzondering voor aanverwante onderwerpen (zoals pleistocene vogels en vissen, of pliocene vondsten uit Nederland). Bij twijfel over de relevantie van een in te sturen artikel kun je contact opnemen met de redactie.

Cranium accepteert manuscripten met de volgende onderwerpen:

 • Nieuw onderzoek omtrent pleistocene zoogdieren
 • Overzichten van (onderzoek aan) pleistocene zoogdieren of zoogdiergroepen
 • Vindplaatsen met pleistoceen zoogdiermateriaal
 • Collecties met pleistoceen zoogdiermateriaal
 • Pleistocene ecologie
 • Museologie
 • Prepareren/Conserveren
 • Tafonomie
 • Ichnologie/Spoorfossielen
 • Paleokunst
 • Relevante bijeenkomsten, symposia en congressen
 • Relevante publicaties en tentoonstellingen
 • WPZ activiteiten en verenigingsnieuws

Taal & Taalgebruik

De artikelen zijn over het algemeen Nederlandstalig met Engelstalige samenvattingen en onderschriften. Uitzonderingen voor anderstalige artikelen, met Nederlandstalige samenvatting en onderschriften, worden zeker gemaakt. De anderstalige manuscripten, met name Engels, Duits en Frans, worden in principe alleen geaccepteerd van niet-Nederlands sprekende auteurs. Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden. Anderstalige manuscripten dienen door een native speaker (mede)geschreven, dan wel gecontroleerd te worden vóór inzending bij de Craniumredactie.

 • Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van de ik-vorm (zeker in de rubriek Wetenschap)
 • Het gebruik van voet- en eindnoten is niet toegestaan
 • Latijnse soort- en genusnamen moeten altijd cursief en bij vermelding in de titel, samenvatting en het eerste voorkomen in de tekst, voorzien worden van de correcte auteursnaam en jaartal
 • Geologische namen krijgen in het Nederlands alleen een hoofdletter wanneer het zelfstandig naamwoorden betreft, niet bij bijvoeglijk naamwoorden (Vroeg-Pleistoceen, vroeg-pleistocene). In het Engels worden ze altijd met hoofdletters geschreven en zonder streepje
 • Titels van boeken, tijdschriften, artikelen, tentoonstellingen, e.d. staan in Sentence case en cursief
 • Anderstalige namen en titels worden onvertaald gebruikt, dus in de oorspronkelijke taal
 • Ook leenwoorden uit andere talen (zoals fossil record) worden gewoon geschreven (als er echt geen goed Nederlands alternatief voor is). Indien het leenwoord waarschijnlijk onbekend is bij de lezers (dus niet vaak gebruikt wordt), dan verschijnt het leenwoord bij het eerste gebruik in de tekst tussen enkele aanhalingstekens en met een korte toelichting, en daarna gewoon.
 • Quotes staan cursief “tussen dubbele aanhalingstekens”
 • Getallen worden zoveel mogelijk uitgeschreven (eerste, twintig, etc.)
 • Wij houden de schrijfwijze Maasvlakte 2 aan (dus niet MV2 of Tweede Maasvlakte) en 14C datering (dus niet C-14 datering)
 • Afkortingen als kg en cm worden zonder punt genoteerd
 • Dateringen zijn ka of ma BP, of ka of ma geleden (nooit ka jaar BP of geleden)
 • Eén falanx en twee falangen is correct Nederlands, phalanx/phalanges is Engels en Latijn

Vorm

Artikelen kunnen de volgende vorm hebben:

 • Beschrijvingen
 • Onafhankelijke case studies
 • Rapporten (zoals survey en opgravinsgrapporten)
 • Belangrijk nieuws
 • Verslagen (van activiteiten, musea, boeken, etc.)
 • Mededelingen

Rubrieken

Binnen Cranium worden de volgende rubrieken standaard of regelmatig gebruikt:

 • Oud&Nieuws: nieuwsberichten en mededelingen, voornamelijk vanuit of met betrekking tot de vereniging
 • Wetenschap: resultaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek
 • Ondergrond: achtergrondinformatie over geologische tijdvakken, vindplaatsen, onderzoeksmethoden of pleistocene ecologie
 • Boeken: overzicht en recensies van een nieuwe relevante publicaties
 • Collectie: kijkje in de collectie van een WPZ-lid
 • Excursie: verslag van een door de vereniging georganiseerde excursie
 • Interview: vraaggesprek met een WPZ-lid
 • Museum: recensie van een museum of relevante tentoonstelling
 • Oproep: vraag om aandacht voor een specifieke locatie of fossiel
 • Paleokunst: kleine expositie van het werk van een WPZ-lid
 • Reconstructie: verslag van de reconstructie van een uitgestorven dier of milieu
 • Topvondst: beschrijving van een bijzondere vondst of een opmerkelijk verhaal

aanleverspecificaties

 • Lever het manuscript aan als platte tekst in een Word document (Word.doc of Word.docx), bij voorkeur zonder witregels, inspringen, en dikgedrukte of onderstreepte stukken
 • Bij elk manuscript in elke rubriek is uiteraard de naam van de auteur van belang, maar verder verschillen de eisen per rubriek enigszins.
  • Wetenschap: minimaal één (e-mail)adres van de auteur(s); samenvatting in NL en summary in Engels; onderschriften in NL en Engels; figuren genummerd met tekstverwijzing en bronvermelding
  • Ondergrond / Topvondst / Collectie / Reconstructie / Excursie / Oproep: Engelse summary; een teaser (pakkende, samenvattende inleiding); onderschriften in NL en Engels mogen zonder tekstverwijzing/ongenummerd, maar moeten met bronvermelding
  • Museum: naam, adres en website van het museum; onderschriften (NL en Engels) mogen zonder tekstverwijzing/ongenummerd, maar moeten met bronvermelding
  • Paleokunst: een korte biografie van de kunstenaar
  • Interview: naam geïnterviewde in de titel; teaser (pakkende, samenvattende inleiding); onderschriften (NL en Engels) mogen zonder tekstverwijzing/ongenummerd, maar moeten met bronvermelding
  • Boeken: titel, auteur(s)/editor(s), uitgeverij, jaar van uitgave, hardcover of paperback, aantal pagina’s, ISBN nummer(s)
 • Er zijn geen restricties wat betreft de lengte van het manuscript en het maximaal aantal figuren en/of tabellen. Wel wordt er van de auteur(s) gevraagd contact met de redactie op te nemen als het artikel rond de 4000 woorden of langer is en/of meer dan 20 figuren en/of tabellen bevat
 • Figuren en tabellen dienen als aparte bestanden aangeleverd te worden
 • Het beeldmateriaal heeft bij voorkeur een minimale resolutie van 300 dpi hebben, en tekeningen minimaal 600 dpi, en wordt bij voorkeur als JPG of TIFF aangeleverd
 • De figuren moeten voorzien zijn van onderschriften (NL en Engels) en bronvermelding (de auteur is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor publicatie)
 • Voor het inzenden van grote bestanden raden wij het gebruik aan van WeTransfer, Dropbox of Google Drive
 • Eventuele kaders in de tekst moeten worden aangegeven met *kader aan* en *kader uit* aan begin en eind van de betreffende tekst
 • Alle manuscripten worden door twee redactieleden verwerkt

Literatuur

In de tekst

Referenties in de tekst staan zoveel mogelijk aan het einde van de zin of zinsdeel tussen haakjes. Bijvoorbeeld: (De Vos 2012), (De Vos & Mol 2012) en (De Vos et al. 2012) bij meerdere auteurs.
Referenties naar dezelfde auteur en hetzelfde jaartal, krijgen een letter achter het jaartal (De Vos 2012a, De Vos 2012b).
Meerdere referenties staan eerst in chronologische daarna alfabetische volgorde en worden gescheiden door een komma.
Meerdere auteurs met dezelfde achternaam krijgen voorletters (De Vos, J. 2012, De Vos, A. 2013).
Webreferenties (referenties naar online artikelen) worden hetzelfde behandeld als gewone referenties, met een auteur (of ‘anoniem’) en jaartal.
Referenties naar quotes worden tevens voorzien van een paginanummer (De Vos 2012: p123).

Onder de tekst

De literatuur staat onderaan de tekst, ongenummerd en allereerst op alfabetische volgorde van de auteur(s) (waarbij het voorvoegsel voor de achternaam komt), daarna is de volgorde chronologisch.
Titels van tijdschriften moeten altijd voluit geschreven worden, dus zonder afkortingen, en met een normaal hoofdlettergebruik (Sentence case).

Artikel
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s) Achternaam & Voorletter(s) Achternaam (jaar) Titel. Tijdschrifttitel nummer, paginanummers.

Voorbeelden:
Bate, D.M.A. (1907) On elephant remains from Crete, with description of Elephas creticus sp. n. Proceedings of the Zoological Society of London 77-2, 238-250.
Van den Berg, R., P. de Bruijn, I. de Bruijn & B. Langeveld (2022) Voorlopige resultaten van een inventarisatie van Nederlandse strandvondsten van Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Castoridae). Cranium 39-1, 59-65.

Boek
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s) Achternaam & Voorletter(s) Achternaam (jaar) Titel. Plaats: Uitgever.

Voorbeelden:
Weesie, P.D.M. (1987) The Quaternary avifauna of Crete, Greece. Dissertation, University of Utrecht: Utrecht.
Van der Geer, A.A.E., G. Lyras & J. de Vos (2021) Evolution of island mammals: Adaptation and extinction of placental mammals on islands. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Bundel
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s) Achternaam & Voorletter(s) Achternaam (jaar) Titel. In Titel bundel. Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s) Achternaam & Voorletter(s) Achternaam (ed./eds.) Plaats: Uitgever, pagina’s.

Voorbeelden:
De Vos, J. (1996) Taxonomy, ancestry and speciation of the endemic Pleistocene deer of Crete compared with the taxonomy, ancestry and speciation of Darwin’s finches. In Pleistocene and Holocene fauna of Crete and its first settlers. Monographs in World Archaeology 28. Reese, D.S. (ed.) Prehistory Press: Wisconsin, 111-124.
Mol, D., K. Post, J.W.F. Reumer, J. de Vos & C. Laban (2003) Het Gat: Preliminary note on a Bavelian fauna from the North Sea with possible two mammoth species. In Advances in mammoth research; Proceedings of the second international mammoth conference, Rotterdam, 16-20 May 1999. Deinsea 9. Reumer, J.W.F., J. de Vos & D. Mol (eds.) Rotterdam: Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 253-266.

Website
Vermijd verwijzingen naar websites zoveel mogelijk.
Achternaam, Voorletter(s), Voorletter(s) Achternaam & Voorletter(s) Achternaam (jaar) Titel artikel. website adres (geraadpleegd op [datum referentiebezoek]).
*Geen auteur? = Anoniem
*Geen datum? = (z.j.), dit staat voor zonder jaar
*Geen titel? = Beschrijving van de bron tussen blokhaken []

Voorbeelden:
Van der Lee, E. (2022) Nu te koop: Cranium 39-2. https://www.pleistocenemammals.com/nu-te-koop-cranium-39-2/ (geraadpleegd op 31-12-2022).
Anoniem (z.j.) [Hoe zoeken op Google werkt]. https://www.google.com/search/howsearchworks/ (geraadpleegd op 31-12-2022).

Raadpleeg bij twijfel de redactie of voeg een notitie bij je inzending.